Trần.K.B

  • Du học sinh Mỹ chuyên ngành Computer Science, California State University Montery Bay, bang California
  • Đã nhận trực tiếp thẻ xanh Mỹ T5/ 2022 – KHÔNG PHỎNG VẤN
  • Lấy thẻ xanh Mỹ vĩnh viễn ngay khi chỉ mới là du học sinh năm 2